Algemene Voorwaarden Audaco CV

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden regelen de samenwerking met Liv Van Weddingen, handeldrijvend onder de benaming “Audaco CV”, met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Klein Langeveld 65, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0809.834.192, e-mail welcome@livforlove.be (hierna genoemd ‘Audaco CV’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Audaco CV, of Liv Van Weddingen en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, met uitzondering van uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een programma, traject of workshop wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop van Liv Van Weddingen wordt geplaatst door een bezoeker van deze site.

Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Liv Van Weddingen, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt ook afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Liv Van Weddingen

Artikel 2 – Offertes

De offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen als zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte of de factuur.

Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Holsbeek en/of op het vermelde rekeningnummer op de factuur uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum en op rekeningnummer BE49 7350 2215 3471 op naam van Audaco CV of volgens de termijn vermeld.

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag zal de factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest opbrengen van 5% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en boven op de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Betwistingen van facturen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per mail aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van niet ontvankelijkheid op het mailadres welcome@livforlove.be.

Artikel 4: Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

De overeenkomst tussen "Audaco CV" en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Liv Van Weddingen. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.

Zodra er een aankoop gebeurd is van een traject, een programma of een workshop, wordt dit door ons niet terugbetaald, om welke reden dan ook.

Je kan altijd jouw plek zelf verkopen aan iemand anders. Als er een wachtlijst is, kunnen we jou daarbij helpen. Maar de eindverantwoordelijkheid van de doorverkoop ligt bij jou.

“Audaco CV” of “Liv Van Weddingen" is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

De Klant bevestigt door de aankoop van een traject, programma of workshop dat alleen hij of zij verantwoordelijk is om te beslissen of hij of meedoet aan dit programma, traject of workshop en dat deelname op eigen risico is. De Klant stemt er hierbij mee in om onherroepelijk afstand te doen van alle claims die de Klant nu heeft of in de toekomst kan hebben tegen Liv Van Weddingen en haar begeleiders.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes en facturen. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 7 - Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming; Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk onder voorbehoud in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 10 - Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 11 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Scroll naar boven